ALGEMENE VOORWAARDEN Raymond Nieste Electro Technisch Bureau

1.   Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties. Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt Raymond Nieste ETB niet. Door het geven van opdrachten aan Raymond Nieste ETB worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken. 
2. Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, die verband houden met de overeenkomsten tussen Raymond Nieste ETB en cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats van Raymond Nieste ETB ressorteert.
3.   Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Raymond Nieste ETB kan worden verlangd, gelden voor Raymond Nieste ETB als overmacht en geven aan Raymond Nieste ETB het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht zijn. 
4.   De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat Raymond Nieste ETB kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd. Voor alle directe schade van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdig- of niet behoorlijk nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Raymond Nieste ETB beperkt tot het bedrag waarvoor Raymond Nieste ETB zich met betrekking tot niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst heeft verzekerd, dan wel (indien Raymond Nieste ETB zich niet verzekert) tot een bedrag waarvoor een met Raymond Nieste ETB vergelijkbare onderneming zich normaliter pleegt te verzekeren. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken bij cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst met Raymond Nieste ETB, is deze nimmer aansprakelijk. Raymond Nieste ETB heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken, waarbij cliënt aan Raymond Nieste ETB alle mogelijke medewerking dient te verlenen. 
5. Alle door Raymond Nieste ETB te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door tussenkomst van Raymond Nieste ETB het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor risico van de cliënt. Ook in geval van franco levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade ( zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.
6. Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Een reclame met betrekking tot geleverde goederen dient schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de goederen, waaronder cliënt reclameert, aan Raymond Nieste ETB kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Een reclame als hiervoor bedoelt schort betalingsverplichting niet op.
7. De verkochte en de geleverde goederen blijven eigendom van Raymond Nieste ETB, zolang de koopsom daarvan niet en volledig is voldaan en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na complete voldoening door hem ter verschuldigde.
8. Betaling dien a contant te geschieden zonder enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling binnen een eventueel schriftelijk overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht. De betalingstermijnen zullen als volgt plaats vinden. 50% een week voor aanvang van de werkzaamheden, 40% bij het gereed hebben van de werkzaamheden en 10% bij het opleveren van de elektrische installatie. Voor meerwerken zal een aparte facturatie plaatsvinden. Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een boeterente berekend van 5% per 7 dagen inclusief € 10.00 administratiekosten, gedeelten van een week voor een gehele week gerekend vanaf de factuurdatum, een en ander onverminderd de verdere rechten die aan Raymond Nieste ETB toekomen.
9. Bij uitstaan van onze overeenkomst ter zake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens Raymond Nieste ETB door de cliënt gepleegd, is Raymond Nieste ETB gerechtigd van de cliënt tevens te vorderen alle kosten- zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke- die door Raymond Nieste ETB ter inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval, waarin Raymond Nieste ETB zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50.00 zonder dat Raymond Nieste ETB gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons ter zake van invordering in rekening brengen. Indien Raymond Nieste ETB genoodzaakt is het faillissement van de cliënt aan te vragen, dan zijn behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten ter zake van een faillissementaanvrage, ook van  rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te boven gaan, verschuldigd, zulks tot volledige vergoeding van gelede schade, winstderving, kosten en interest.
10. Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling of aan enige verplichting, welke door hem uit enige met Raymond Nieste ETB gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surseance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Raymond Nieste ETB het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onzer keuze, zonder dat Raymond Nieste ETB tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige voergeding van gelede schade, winstderving, kosten en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die Raymond Nieste ETB op cliënt heeft, ineens opeisbaar, een en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.
11. Retourname van artikelen kan uitsluitend in overleg. De retournamekosten bedrage 20%